Declaració de l’IRPF i Patrimoni per l’exercici 2012

Agencia Tributaria
Per mitjà de la present circular els comuniquem que el passat dia 26 de març de 2013 va publicar l’Ordre HAP/470/2013 per la qual s’han aprovat els models de declaració de l’IRPF i de l’Impost sobre el Patrimoni de l’exercici 2012.

Per tal motiu, aprofitem per infomarles sobre les principals novetats que s’han produït.

I. Respecte a la declaració d’IRPF i Patrimoni:

 • 1. S’ha afegit el nou supòsit de declaració complementària per a aquells contribuents que han traslladat la seva residència a un altre Estat de la UE, els quals tenen dues opcions:
  • Imputar les rendes pendents a l’últim període que han de declarar per l’IRPF amb autoliquidació complementària sense sanció ni interessos.
  • Anar presentant declaracions complementàries de l’últim exercici pel qual van haver de presentar l’IRPF a mesura que es vagin obtenint les rendes pendents.
 • 2. Al seu torn, també s’ha afegit una nova casella que permet incloure l’excés d’amortització practicat per la llibertat d’amortització de la DA 11a, respecte de les amortitzacions fiscalment deduïbles si no s’hagués utilitzat aquest incentiu, per fer el càlcul del guany o pèrdua patrimonial quan es transmeten aquests elements afectes, ja que l’excés tributarà com a rendiment d’activitats econòmiques.
 • 3. Casella per indicar si es presentarà autoliquidació pel gravamen únic d’actualització si s’ha optat per actualitzar balanços.
 • 4. Exempció del 50% dels guanys obtinguts per la transmissió d’immobles urbans adquirits entre l’12-05-12 i el 31-12-12.
 • 5. Les tarifes complementàries que tindran una teòrica aplicació transitòria, en 2012 i 2013, tant sobre la base liquidable general com sobre la base de l’estalvi.
 • 6. Supressió de la compensació per adquisició d’habitatge que es va efectuar abans del 20-01-06.
 • 7. Nous límits a les deduccions per inversió empresarial.
 • 8. Noves deduccions autonòmiques.

II. Respecte a l’esborrany:

 • El termini per obtenir l’esborrany i les dades fiscals comença el 2 d’abril.
 • Termini de presentació de l’esborrany: des del 01-04-13 al 01-07-13. Si resulta un import a ingressar i es vol domiciliar el pagament de la totalitat o del primer termini, caldrà fer-ho fins al 26-06-13.

III. Respecte a la presentació de les declaracions:

 • Termini presentació: La declaració de l’IRPF es pot presentar, per via telemàtica, des del 24-04-13 fins al 01-07-13, podent domiciliar el pagament de la totalitat o del primer termini fins al 26-06-13. Per altres mitjans es pot presentar des de l’06-05-13 fins al 01-07-13.
 • Presentació telemàtica Patrimoni: Torna a ser obligatòria la presentació telemàtica per als contribuents de l’IRPF obligats a presentar l’Impost sobre el Patrimoni i s’ha de presentar en els mateixos terminis que la de l’IRPF. Estaran obligats aquells subjectes passius als quals resulta a ingressar o quan el valor dels seus béns i drets, sense detreure deutes i càrregues, superi els 2.000.000 €.
Ante cualquier duda, disponemos del equipo de personas para ayudarle... Llámenos: +34 93 726 2434