Quan no queda una altra alternativa i després d’esgotar totes les vies de negociació sempre hi ha la possibilitat de presentar un judici en exercici del dret que es desitgi exercitar. En aquests supòsits, Bufet Cánovas li prestarà l’assessorament legal necessari per presentar l’acció judicial que correspongui i per plantejar l’estratègia processal més adequada en funció de les circumstàncies de cada assumpte.
  

Controvèrsies derivades de contractes civils i mercantils

 • Procediments de resolució i rescissió contractuals
 • Nul·litats, anul·lacions contractuals, interpretació i execució de contractes civils i mercantils
 • Contractes d’Agència, Distribució, Concessió i franquícies
 • Procediments sobre propietat, possessió, transmissió i administració de béns immobles
 • Judicis d’arrendaments urbans
 • Reclamacions de quantitat
 • Judicis canviaris (Lletres de Canvi, Pagarés i Xecs)
 • Judicis monitoris
 • Sol·licitud de mesures preliminars i cautelars
  

Conflictes societaris

 • Acció social i individual de responsabilitat contra administradors i consellers
 • Reclamacions d’accionistes
 • Execució de pactes parasocials
 • Impugnació d’acords socials i decisions de l’Òrgan d’Administració
 • Accions de Responsabilitat
  

Accions Judicials de Responsabilitat Civil

Si Vostè ha patit algun accident o li han produït qualsevol dany o perjudici, podrà reclamar al causant culpable una indemnització, per la via de l’exercici d’una acció judicial de responsabilitat civil, bé sigui Contractual o Extra-contractual.

Reclamacions Judicials:

 • Reclamacions de danys i perjudicis procurant obtenir la indemnització més adequada en funció del dany produït.
 • Circulació: Reclamacions de danys i perjudicis produïts en accidents de circulació.
 • Construcció: Reclamació per defectes de construcció.
 • Responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública.
 • Consumidors i Usuaris: Reclamacions de responsabilitat civil derivada pels danys causats als consumidors i usuaris.
 • Productes defectuosos o no conformes: Reclamacions derivades pels danys o perjudicis causats per productes defectuosos o reclamacions efectuades a venedors de productes no conformes.

Més informació…

  

Procediments en matèria de Dret Successori

 • Testamentaria: Té com a objecte exercir l’acció judicial de partició de l’herència
 • Accions de determinació i integració del cabal hereditari
 • Reclamacions dels hereus
 • Reclamacions de legítimes
 • Impugnació de disposicions testamentàries

Més informació…

  

Procediments Matrimonials

 • Separació de mutu acord o contenciosao
 • Divorci de mutu acord o contenciosos
 • Pla de parentalitat
 • Custòdia compartida dels fills menors, així com, si és el cas el, establiment del règim de visites
 • Reclamacions de pensions d’aliments a favor dels fills
 • Reclamacions de pensions d’aliments o compensatòries entre cònjuges
 • Pactes relatius a la dissolució del condomini i del règim econòmic matrimonial, bé sigui de separeció de béns o de guanys

Més informació…

  

Capacitat de les Persones

 • Incapacitacions
 • Constitució de tuteles, curateles
 • Nomenaments d’administrador patrimonial
 • Constitució de patrimonis protegits
 • Estudi i establiment de Patrimonis Protegits en favor de persones amb discapacitat, amb especial atenció als beneficis fiscals estblerts per la normativa tributària en seu d’aquesta institució

Més informació…