La nostra Àrea d’Assessoria Jurídica comprèn els departaments Laboral, Fiscal i Comptable.

Laboral

Particulars

 • Confecció de contractes de treball
 • Alta d’empreses a la Seguretat Social
 • Altes i baixes d’autònoms
 • Confecció de nòmines
 • Acomiadament de treballadors
 • Baixes i altes IT
 • Pensió per Jubilacions
 • Pensió per viduïtat o orfandat
 • Invalidesa laboral
 • Certificacions

Empreses

 • Confecció de contractes de treball
 • Alta d’empreses a la Seguretat Social
 • Altes i baixes d’autònoms
 • Relacions laborals d’alta direcció
 • Confecció de nòmines
 • Acomiadament de treballadors
 • Expedients de regulació d’ocupació
 • Reclamacions de quantitat
 • Conciliacions
 • Inspeccions laborals
 • Baixes i altes IT
 • Pensió per Jubilacions
 • Pensió per viduïtat o orfandat
 • Invalidesa laboral

Fiscal

Persones físiques

 • Liquidació trimestral de pagaments fraccionats (IRPF estimació directa i mòduls)
 • Liquidació trimestral IVA i resum anual
 • Declaracions de Renda i Patrimoni
 • Declaracions d’operacions amb tercers
 • Declaracions d’operacions intracomunitàries (INTRASTAT)
 • Impost sobre activitats econòmiques
 • Assessorament en operacions, transaccions o qüestions tributàries
 • Planificacions tributàries i pretancaments
 • Assistència a inspeccions tributàries
 • Atenció de requeriments i comprovacions en gestió tributària
 • Planificació fiscal i successòria d’empreses familiars
 • Liquidació de l’impost de successions i donacions (reduccions, exempcions …)
 • Liquidació de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Persones jurídiques

 • Liquidació de pagaments fraccionats a compte de l’Impost sobre Societats
 • Liquidació trimestral de l’IVA i resum anual
 • Liquidació impost de societats
 • Declaracions d’operacions amb tercers
 • Declaracions d’operacions intracomunitàries (INTRASTAT)
 • Assessorament en operacions, transaccions o qüestions tributàries
 • Assistència a inspeccions tributàries
 • Recurs administratiu o contenciós administratiu
 • Planificació fiscal i successòria d’empreses familiars
 • Operacions de reestructuració: fusions, escissions
 • Liquidació de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats d’operacions societàries

Comptable

General

 • Comptabilitat
 • Legalització de Llibres Oficials
 • Dipòsit de Comptes Anuals