Bufet Cánovas és un despatx especialitzat en Separacions i Divorcis a Sabadell.

Prestem assessorament en matèries relacionades amb el Dret de Família, tant en els seus aspectes civils, com en la seva repercussió fiscal, com poden ser:

 • Separació de mutu acord
 • Separació contenciosa
 • Divorci de mutu acord
 • Divorci contenciós
 • Custòdia compartida
 • Reclamacions de pensions d’aliments

En funció de cada cas concret es pot optar per una Separació matrimonial o Divorci, el que, en aquest últim cas comporta el trencament definitiu del vincle matrimonial, enfront de l’opció de la Separació que té un caràcter temporal.

El nostre despatx d’advocats té com a principal objectiu oferir als nostres clients un assessorament integral en matèria de Dret de Família, en totes aquelles qüestions relacionades amb les Separacions i Divorcis, així com en tot tipus de Custòdies, estudiant i establint aquell que sigui més adequat per a cada situació, bé sigui en un règim de visites pactat o bé un règim de custòdia compartida.

Separació de mutu acord o contenciosa

Quan s’opta per les Separació, cal redactar i confeccionar el corresponent Conveni Regulador de la separació on s’hauran de contemplar tots aquells aspectes relacionats amb les següents qüestions:

 • Pla de parentalitat
 • Custòdia dels fills menors, així com, si és el cas el, el règim de visites establert
 • Pensió d’aliments a favor dels fills
 • Pensions d’aliments o compensatòries entre cònjuges
 • Reconeixement, si escau, de l’ús de l’habitatge familiar
 • Pactes relatius a la dissolució del condomini i del règim econòmic matrimonial, bé sigui de separació de béns o de guanys

Divorci de mutu acord o contenciós

En els divorcis de mutu acord com s’ha indicat pel cas de la Separació, es pactaran els diferents extrems del Conveni Regulador de Divorci, amb la finalitat d’establir les següents qüestions:

 • Pla de parentalitat
 • Custòdia dels fills menors, així com, si és el cas el, el règim de visites establert
 • Pensió d’aliments a favor dels fills
 • Pensions d’aliments o compensatòries entre cònjuges
 • Reconeixement, si escau, de l’ús de l’habitatge familiar
 • Pactes relatius a la dissolució del condomini i del règim econòmic matrimonial, bé sigui de separació de béns o de guanys

Custòdia compartida dels fills

A Catalunya amb la nova normativa establerta en el Codi Civil de Catalunya, en relació a la custòdia dels fills, s’ha obert la possibilitat d’establir de forma més comú un règim de Custòdia Compartida dels fills menors d’edat.

No obstant això, el més aconsellable és que els pares tinguin de forma conjunta i consensuada una predisposició per adoptar aquest règim de custòdia, sempre procurant vetllar per l’interès superior dels menors, en atenció a les circumstàncies especials que poden existir en cada cas en concret.

Cada dia és més comú que els pares arribin a un acord respecte al règim de custòdia compartida dels fills menors d’edat, de manera que els fills passin temporades equivalents amb la mare i amb el pare.

Càlcul de pensió alimentària

Com fer un càlcul estimatiu de la pensió d’aliments que els correspon als fills?

El barem elaborat pel Consell General del Poder Judicial, permet, de forma orientativa, determinar les pensions d’aliments dels fills, establint una distinció en les seves taules que diferencien entre la custòdia monoparental i la custòdia compartida.

Càlcul Pensió d’Aliments dels fills

Memòria explicativa de les Taules orientadores per a la determinació de les pensions d’aliments dels fills. Elaborades pel Consell General del Poder Judicial:

Pensions d’Aliments