Bufet Cánovas ofereix als seus clients assessorament legal en matèria laboral, tant en el vessant judicial com en l’extrajudicial.
  

Contractació Laboral

 • Contractes de treball en general
 • Contractes d’alta direcció
 • Pactes d’exclusivitat, no competència, confidencialitat
  

Acomiadaments i Reestructuracions

  

Procediments administratius i contenciós-administratius

 • Assistència davant la Inspecció de Treball
 • Assistència a conciliacions al CEMAC – Confecció de la papereta de conciliació
 • Procediments sancionadors
 • Liquidació de deutes de la Seguretat Social
 • Recursos contenciós-administratius
 • Altes i baixes d’autònoms
 • Alta inicial d’empreses a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)
 • Assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals
 • Jubilacions
 • Invalideses
 • Pensions de viduïtat o d’orfandat
  

Procediments judicials

 • Assistència i intervenció lletrada davant els Jutjats Socials en procediments d’acomiadament, individual i col·lectiu (ERO)
 • Reclamacions de quantitat i indemnització per acomiadament

Expedient de regulació d’ocupació (ERO) d’acomiadament col·lectiu, de suspensió de contractes i de regulació de jornada (articles 47 i 51 ET.)

El procediment dels acomiadaments col·lectius, de les suspensions i reduccions de jornada temporals després de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, és el següent:

1. En primer lloc l’empresa ha de comunicar a l’autoritat laboral l’inici del període de consultes – Comunicació d’acomiadaments col·lectius i/o suspensió de contractes i/o reducció de jornada temporal.

2. A continuació l’autoritat laboral trasllada l’inici de període de consultes al Servei Públic d’Ocupació (SPEE) i sol·licita informe a la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC), la qual citarà les parts.

3. L’Autoritat Laboral vetllarà per l’efectivitat del període de consultes i podrà, si escau, emetre advertències o recomanacions a les parts, sense que suposi la paralització del procediment.

4. Un cop finalitzat el període de consultes (en un màxim de 15 dies en suspensió de contractes, reducció de jornada i acomiadaments col·lectius en empreses de menys de 50 treballadors, o de 30 dies naturals en els d’acomiadaments col·lectius en empreses de més de 50 treballadors ), l’empresa ho ha de comunicar a l’Autoritat Laboral ia la ITC – Comunicació decisió empresarial, informant del seu resultat, adjuntant si s’escau l’acord assolit.

5. L’Autoritat Laboral remetrà l’acord o decisió final al SPEE. Es podrà utilitzar la mateixa fitxa emplenada per l’empresa amb el segell de l’autoritat laboral, incloent’t allà les advertències o recomanacions, en cas que s’hagin fet, per al coneixement del SPEE.

6. L’Autoritat Laboral comunicarà a les parts la data de la notificació al SPEE (es podrà fer via telemàtica).

7. La ITC enviar un informe a l’Autoritat Laboral en el termini improrrogable de 15 dies des de la finalització del període de consultes, el qual s’incorpora a l’expedient.

8. En cas de recurs en via judicial, l’autoritat laboral ha de remetre l’expedient al Jutjat a sol·licitud del Secretari Judicial.

9. Si l’autoritat laboral considera que els acords han estat presos concorrent vicis del consentiment, pot instar el procediment d’ofici en relació als acords adoptats.

10. Si s’haguessin sol·licitat resolucions complementàries d’EROs autoritzades per l’Autoritat Laboral amb anterioritat al 12/02/2012, se seguiran tramitant segons la normativa anterior.

11. Els EROs tramitats com incidents en un procediment concursal seguiran regint pel que preveu l’article 64 de la Llei Concursal.

12. Els EROs presentats per empreses amb centres de treball afectats a Catalunya i altres comunitats autònomes quan el 85% de la plantilla sigui a Catalunya, es tramitaran per l’òrgan competent del Departament d’Empresa i Ocupació amb comunicació a la Direcció General de Treball.

13. Els expedients presentats per causes de força major i per als socis/es treballadors/es de cooperatives de treball associat continuaran necessitant una resolució administrativa per accedir a la prestació per atur (segons models normalitzats).