Contractació Civil

 • Redacció i negociació de contractes
 • Negociacions i acords transaccionals
 • Constitució de drets reals
 • Constitució d’hipoteques
 • Constitució de drets d’ús i habitació
 • Constitució de l’usdefruit vitalici
 • Nacionalitat i residència

Dret Immobiliari

 • Redacció i negociació de contractes en matèria immobiliària
 • Compravendes immobiliàries
 • Assessorament en compravendes
 • Assessorament en matèria d’arrendaments
 • Contractes de compravenda, d’arres, opcions de compra
 • Contractes de permuta de sòl per edificació futura
 • Contractes d’arrendament d’habitatge o de locals de negoci

Més informació…

Dret Successori

 • Estudi i redacció de Testaments i planificació successòria
 • Establiment de llegats, autotuteles
 • Establiment de pactes successoris (molt freqüent en el cas que hi hagi una Empresa Familiar)
 • Establiment de l’usdefruit vitalici
 • Estudi i establiment de Patrimonis Protegits en favor de persones amb discapacitat, amb especial atenció als beneficis fiscals establerts per la normativa tributària en seu d’aquesta institució
 • Assessorament en herències, tant en els aspectes civils com en la seva repercussió fiscal
 • Estudi i redacció del quadern particional de l’herència
 • Particions de l’herència, bé sigui de forma consensuada o per la via judicial
 • Nomenaments de marmessors de l’herència
 • Nomenaments de comptador partidor
 • Reclamacions de legítimes
 • Planificació fiscal successòria
 • Estudi i redacció de Protocols Familiars, en què, entre altres qüestions de caràcter més mercantil, es fa una planificació de la successió en l’empresa familiar, bé sigui inter vius o mortis causa

Més informació…

Dret de Família

Procedimients Matrimonials

 • Procediments Matrimonials
 • Reclamacions de pensions d’aliments
 • Custòdia compartida

Separació de mutu acord o contenciosa

 • Pla de parentalitat
 • Custòdia dels fills menors, així com, si és el cas el, el règim de visites establert
 • Pensió d’aliments a favor dels fills
 • Pensions d’aliments o compensatòries entre cònjuges
 • Reconeixement, si escau, de l’ús de l’habitatge familiar
 • Pactes relatius a la dissolució del condomini i del règim econòmic matrimonial, bé sigui de separació de béns o de guanys

Divorci de mutu acord o contenciós

 • Pla de parentalitat
 • Custòdia dels fills menors, així com, si és el cas el, el règim de visites establert
 • Pensió d’aliments a favor dels fills
 • Pensions d’aliments o compensatòries entre cònjuges
 • Reconeixement, si escau, de l’ús de l’habitatge familiar
 • Pactes relatius a la dissolució del condomini i del règim econòmic matrimonial, bé sigui de separació de béns o de guanys

Més informació…

Responsabilitat Civil

Reclamacions per danys i perjudicis

Les reclamacions de danys i perjudicis procuren obtenir una indemnització el més adequada possible en funció del dany produït, amb l’objectiu de restituir patrimonialment al perjudicat pel dany sofert.

 • Circulació: Reclamacions per danys i perjudicis produïts en accidents de circulació
 • Construcció: Reclamació per defectes de construcció
 • Responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública
 • Consumidors i Usuaris: Reclamacions de responsabilitat civil derivada pels danys causats als consumidors i usuaris
 • Productes defectuosos o no conformes: Reclamacions de responsabilitat civil derivada pels danys causats per productes defectuosos

Reclamacions de deutes

 • Judicis monitoris
 • Judicis canviaris
 • Assistència en matèria de responsabilitat per culpa extracontractual
 • Desnonaments per impagament de rendes i reclamació de rendes impagades
 • Reclamacions de quantitat
 • Responsabilitat decennal de promotors i arquitectes
 • Execució de Sentències

Més informació…

Capacitat de les Persones

 • Incapacitacions
 • Constitució de tuteles, curateles
 • Nomenaments d’administrador patrimonial
 • Constitució de patrimonis protegits
 • Estudi i establiment de Patrimonis Protegits en favor de persones amb discapacitat, amb especial atenció als beneficis fiscals establerts per la normativa tributària en seu d’aquesta institució

 Més informació…