Fiscalitat General

 • Declaració de la Renda (IRPF)
 • Planificació dels impostos sobre societats i de l’IVA
 • Plans d’opcions i altres formes de retribució per a directius i empleats
 • Altes censals

Més informació…

  

Empreses Individuals – Persones Físiques

 • Liquidació trimestral de pagaments fraccionats (IRPF estimació directa i mòduls)
 • Liquidació trimestral I.V.A. i resum anual
 • Declaracions de Renda i Patrimoni
 • Declaracions d’operacions amb tercers
 • Declaracions d’operacions intracomunitàries
 • Impost de successions i donacions
 • Impost sobre transmissions patrimonials
 • Impost sobre l’increment de valor dels immobles de naturalesa urbana
 • Impost sobre béns immobles
 • Impost sobre activitats econòmiques

Més informació…

 

Societats – Persones Jurídiques

 • Liquidació de pagaments fraccionats a compte de l’Impost sobre Societats
 • Liquidació trimestral de l’I.V.A. i resum anual
 • Liquidació de l’Impost sobre Societats
 • Declaració d’operacions amb tercers
 • Declaració d’operacions intracomunitàries

Més informació…

  

Empresa Familiar i Grans Patrimonis

 • Fiscalitat de l’Empresa Familiar
 • Planificació de l’Impost sobre Successions
 • Planificació fiscal successòria
 • Estudi i redacció de Protocols Familiars, en els quals, entre altres qüestions de caràcter més mercantil, també es realitza una planificació de la successió en l’Empresa Familiar, bé sigui entre vius o mortis causa

Més informació…

  

Fiscalitat Immobiliària

 • Tributació en les compravendes d’immobles
 • Planificació de la tributació de les promocions immobiliàries

Més informació…

  

Inspeccions, Procediments Contenciosos en matèria Tributària i Delictes contra la Hisenda Pública

 • Formulació de consultes vinculants davant la Direcció General de Tributs
 • Assistència i assessorament en les inspeccions tributàries
 • Reclamacions davant els tribunals economicoadministratius
 • Reclamacions davant els tribunals de justícia
 • Procediments penals

Més informació…