Què vol dir incapacitar una persona?

Una persona és jurídicament incapaç quan hi ha una sentència judicial que així ho declara. Un tribunal només pot declarar incapaç algú quan hi ha causes legals que ho justifiquin.

La llei considera que ho són les malalties o deficiències físiques o psíquiques que impedeixen que una persona pugui governar-se.

Què significa estar incapacitat?

Una persona que ha estat incapacitada té minvada la capacitat d’obrar i no pot realitzar certs actes jurídics ni administrar el seu patrimoni.

La sentència que l’incapacita ha d’indicar quines actuacions de la vida jurídica no pot fer per si mateixa, ja que el grau d’incapacitat ha de ser proporcional a la gravetat de la deficiència o malaltia que pateixi.

La finalitat d’aquesta mesura és la protecció de l’incapaç. Qualsevol persona incapaç té nomenat un tutor que és el responsable de vetllar per ell i el seu patrimoni.

Qui pot ser declarat incapaç?

Qualsevol persona pot ser declarada incapaç quan pateix una deficiència. En el cas dels menors d’edat se’ls podrà declarar incapaços quan pateixin algun tipus de deficiència que faci preveure que en adquirir la majoria d’edat no podran autogovernar-se.

La persona de la qual es pretén la incapacitació, pot comparèixer en el plet valent-se del seu advocat i procurador.

Qui pot sol·licitar la incapacitació?

Poden iniciar el procés d’incapacitació el cònjuge o la parella de fet, els descendents, els ascendents i els germans de la persona.

Totes aquelles persones que pel seu càrrec coneguin de la concurrència en una persona de causes que poden donar lloc a la incapacitació han de posar en coneixement del Ministeri Fiscal perquè iniciï el procediment.

Qualsevol ciutadà que tingui coneixement dels mateixos fets pot informar també al Ministeri Fiscal.

  

Tramitació

El procediment d’incapacitació s’inicia amb una demanda amb intervenció d’advocat i procurador que es presentarà al jutjat degà de primera instància i instrucció competent, segons on estigui el domicili de la persona que es vulgui incapacitar.

A la ciutat de Barcelona hi ha dos jutjats especialitzats en incapacitacions. Les demandes s’han de presentar al deganat (Passeig Pujades, 1, 4a planta)

Acompanyant a la demanda han de presentar tots aquells informes mèdics o documents que acreditin l’existència de causes que justifiquin la incapacitació. El jutge examinarà les proves presentades i sol·licitarà els informes pericials que cregui oportuns. Els familiars poden fer declaracions i el jutge escoltarà l’interessat, cal que es proposi una persona com a idònia per a exercir el càrrec de tutor entre els familiars més propers.

No es pot declarar incapaç cap persona si no és mitjançant un procediment judicial, en el qual s’ha de practicar un examen mèdic forense i un reconeixement judicial.

En qualsevol moment del procediment, d’ofici oa instància de les parts, el tribunal pot acordar l’adopció de mesures cautelars per protegir la persona i els seus béns.

La sentència que declari la incapacitat ha de detallar quin és l’abast d’aquesta i quins són els límits, és a dir, ha d’expressar per a quin tipus d’actes s’impossibilita aquesta persona. També fixarà el règim de tutela i les persones que han de vetllar pel incapaç i el seu patrimoni. En la sentència es pot acordar l’internament en un centre. Una sentència d’aquest tipus s’inscriu en el registre civil del lloc de naixement de l’incapacitat. També se li priva del dret de sufragi (vot)

  

Modificacions de la sentència

Quan sobrevinguin causes que modifiquin la situació en què es troba la persona incapaç, el tribunal pot acordar una modificació de la sentència i pot establir nous límits de la incapacitació o, si fos el cas, deixar-la sense efecte.

La revisió de la sentència la podeu sol·licitar les mateixes persones que estan legitimades per interposar la demanda.

  • Títol IX del Llibre I del Codi Civil, articles 199-214 redactats per la Llei 13/1983, de 24 d’octubre, de reforma del Codi Civil en matèria de tutela.
  • Llei 1/2000 de 7 de gener, d’enjudiciament civil, articles 756-763.