Bufet Cánovas especialitzats en Herències

El principal objectiu del nostre gabinet d’advocats és oferir als nostres clients un assessorament i planificació en matèria successòria, per evitar futurs conflictes o problemàtiques, començant amb l’atorgament del testament, la redacció de pactes successoris i de protocols familiars segons cada cas en particular i posteriorment a la realització de tots els tràmits preceptius.

Testament

El testador en aquest acte estableix el repartiment dels seus béns segons la seva voluntat, per quan es produeixi la seva mort. Es tracta d’un document de gran importància, ja que serà el que regeixi la successió dels seus béns quan falti.

Obtenció i tramitació de la documentació requerida

 • Certificat de defunció (Registre Civil del municipi de defunció del causant)
 • Certificat d’últimes voluntats (Registre General d’Actes d’Últimes Voluntats)
 • Sol·licitud de còpia autèntica del testament al Notari autoritzant del testament
 • Certificats de les entitats bancàries

Aceptació de l’herència

Les persones que hagi nomenat el testament han d’acceptar l’herència mitjançant l’atorgament d’escriptura d’herència davant Notari.

Acceptada l’herència cal liquidar l’Impost sobre Successions i Donacions i els béns immobles urbans de l’herència també de l’Impost de Plusvàlua Municipal.

Redacció de l’escriptura d’acceptació d’herència o el document privat i liquidació dels impostos així com la gestió de la inscripció de les finques al Registre de la Propietat.

Adjudicació de l’herència

A més de l’acceptació de l’herència s’han d’adjudicar els béns hereditaris.

Successió Intestada (Abintestato): Acta de notorietat, declaració d’hereus seguint un ordre de prelació establert per la llei.

Sucesión Testada: Es distribuiran els béns de l’herència segons s’hagi establert.

 • Clàusula repartiment per parts iguals entre hereus. En aquest supòsit es poden donar discussions entre els diferents hereus.
 • Clàusula que determina quins béns s’adjudica a cada persona afavorida en la seva herència, en principi no ha de generar controvèrsies en les adjudicacions.

Partició de l’herència

Divisió Judicial de l’Herència, per al cas que els hereus no es posin d’acord en les adjudicacions dels béns.

Testament

Definició

El testament és la declaració que es fa de la seva última voluntat, per la qual disposa per a després de la seva mort de tots els seus béns o de part d’ells, a títol d’herència o de llegat.

Tipus

 1. Obert: Aquella última voluntat que expressa el testador de forma verbal o escrita davant el Notari.
 2. Tancat: És aquell en el qual el testador declara que la seva última voluntat es troba detallada en un escrit signat pel qual presenta a les persones que han d’autoritzar l’acte en un sobre tancat i segellat.
 3. Ològraf: És el que escriu el testador major d’edat per si mateix, ha d’estar signat pel testador i es farà constar la data perquè sigui vàlid.

Contingut

En el testament s’expressa la voluntat del testador i es farà valer una vegada falti per causa de mort, pel que el seu contingut haurà de ser el més clar i concret possible, perquè no puguin produir-se problemes d’interpretació.

El testador pot triar qui vol que succeeixi lliurement, i podrà expressar la forma en què vol que es faci el repartiment dels seus béns, assignant a qui anirà cada un d’ells o expressant la proporció en què vol que es reparteixin.

Reclamació del dret de legítima

Els legitimaris són els descendents del causant o ascendents si no té descendents, que a Catalunya els correspon un 25% de la massa hereditària, a repartir entre tots els legitimaris que hi hagi, es compon dels béns relictes existents en el moment de la defunció, afegeix els béns que el causant va donar en vida, deduïts els deutes i despeses durant els últims 10 anys.

L’hereu és la persona obligada a fer el pagament i el lliurament de les legítimes. L’aspecte més important és el de la valoració dels béns.

Més informació…

Defunció sense testament (Abintestato)

La llei estableix quines persones tenen dret a heretar (ordre de prelació).

En les defuncions produïdes en vigència del Codi de successions per causa de mort a Catalunya, els hereus del causant seran els seus descendents per parts iguals, sense perjudici de l’usdefruit de tots els béns a favor del cònjuge supervivent.

En les defuncions produïdes a partir de l’1 de gener de 2009, els hereus del causant seran els seus descendents per parts iguals, mentre que el cònjuge o convivent en unió estable de parella supervivent pot optar entre l’usdefruit de tots els béns o exercir la facultat de commutació i adjudicar-se l’usdefruit de l’habitatge habitual més una quarta part de l’herència.

Quan el causant no té descendència, cònjuge o convivent en unió estable de parella ni ascendents, per defecte els hereus són els seus germans, els nebots i així fins als parents de quart grau.

Si no hi ha cap testament, cal atorgar l’escriptura de declaració d’hereus abintestat davant notari quan els hereus són els descendents, cònjuge o convivent en unió estable de parella o ascendents, sent necessaris determinats certificats i dos testimonis.

Si els hereus ho són en línia col·lateral (germans, nebots i parents fins al quart grau) es va instar la demanda judicial davant el jutjat del darrer domicili del causant.

Més informació…

Impost sobre successions

Bufet Cánovas prepararà l’autoliquidació de l’Impost de Successions i el de Plusvàlua Municipal pels béns immobles tenint present les reduccions, bonificacions i exempcions fiscals vigents en cada moment.

Consulti’ns tots els dubtes que tingui

Tenim les respostes als seus dubtes en relació al seu testament, herència, drets com legitimari.

Consulteu-nos

Si no pot esperar, truqui’ns directament…

Tel.: +34 937 262 434

Reclami els seus drets com a legitimari

Si els seus pares no el van incloure com a hereu en el seu testament, pot reclamar el seu dret a legítima.

Consulteu-nos

Si no pot esperar, truqui’ns directament…

Tel.: +34 937 262 434

Herències

Herència testada

El causant ha atorgat testament en el qual nomena qui és el seu hereu o hereus.

En aquests casos es pot acceptar l’herència seguint la voluntat del causant. Les persones que s’hagin determinat en el testament han d’acceptar l’herència mitjançant l’atorgament d’escriptura d’herència davant notari o bé per mitjà d’un quadern particional privat.

En els sis mesos següents a la defunció del causant, hi haurà de liquidar l’Impost sobre Successions i el d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, més conegut com Plusvàlua Municipal.

Redacció de l’escriptura d’acceptació d’herència o el document privat i liquidació dels impostos així com la gestió de la inscripció de les finques en el Registre de la Propietat, si així s’estima oportú.

Renúncia a la herència

Ningú està obligat a acceptar l’herència, de manera que si una persona no està interessada en acceptar l’herència pot renunciar expressament davant notari a ella.

Més informació…

Acceptació d’herència a benefici d’inventari

Hi ha la possibilitat que un hereu tingui sospites raonables sobre que l’herència té més passiu que actiu o bé que no estigui segur sobre si l’actiu abast a ser superior al passiu. En aquests supòsits es pot acceptar l’herència, condicionadament a que hi hagi més actiu que passiu. Altrament l’hereu respondrà amb els seus béns presents i futurs dels deutes que pogués haver contret el causant.

Declaració judicial d’hereus

En els casos que algú mor sense haver atorgat testament sense cònjuge, ni fills i que els seus únics familiars siguin germans i altres col·laterals, serà necessari iniciar un procediment judicial de declaració d’hereus abintestat mitjançant la intervenció d’un advocat col·legiat i de procurador dels Tribunals.
 • El cost del procediment judicial de declaració d’hereus abintestat, anirà en funció del valor de mercat dels béns de l’herència. Abans d’iniciar el procediment li prepararem una proposta d’honoraris detallant la previsió dels costos i despeses.
 • Oferim el servei a tot el territori espanyol i qualsevol que sigui el lloc de defunció.
 • El preu inclou tant els honoraris de l’advocat com del procurador dels tribunals.
 • L’advocat després de recopilar tota la informació i documents necessaris, prepara l’expedient.
 • Així mateix confeccionarem i redactarem la corresponent demanda judicial per a ser presentada davant el jutjat corresponent, que serà el de la mort del causant.
 • Les visites seran ateses en el nostre despatx, sempre que sigui possible, però per a la seva major comoditat, tots aquells tràmits i gestions que sigui possible poden realitzar-se telemàticament bé per correu electrònic, per telèfon o videoconferència.
 • Per evitar-desplaçaments podrà enviar-nos la documentació per correu postal o missatgeria.

Representació processal (Apoderament)

Opcions:

 1. Atorgar un poder notarial al Procurador i Advocat, per uns 50 €, evitant-li haver de desplaçar-se al lloc on se segueixi el procediment. Ens encarregarem de preparar la minuta del poder, així com de realitzar l’encàrrec.
 2. Per al cas que resideixi a l’estranger el poder s’ha d’atorgar davant el Consolat Espanyol, del país en què resideixi. Els nostres advocats també s’encarregaran de preparar la minuta i remetre-la al consolat.
 3. Si ho prefereix pot atorgar poder “apud acta” gratuït compareixent personalment al jutjat més proper al seu domicili.

Un cop tinguem tots els documents originals, els lliurarem a procurador juntament amb el poder notarial, si s’escau, perquè aquest presenti la demanda al jutjat corresponent. 

Un cop el jutjat dicti la resolució judicial declarant els hereus abintestat, es finalitza el procediment i sol·licitarem un testimoni de la sentència, per lliurar-se-la.

Mitjançant el present procediment es declaren hereus. La sentència es pot utilitzar per tramitar l’acceptació de l’herència, ja sigui notòriament o mitjançant document privat.

Si vol rebre més informació sobre el nostre servei de declaració judicial d’hereus, poseu-vos en contacte amb nosaltres, sense cap compromís, a través dels telèfons d’atenció al client 93 726 24 34, del nostre correu electrònic bufetcanovas@bufetcanovas.com o bé ompliu aquest formulari.


Concepte de legítima

La llei estableix que una part de l’herència que és indisponible i que ha de quedar en mans dels legitimaris (hereus forçosos), que són els fills i si no n’hi ha els pares.

La part que es correspon amb la legítima dependrà de la normativa legal que reguli la successió en cada cas, a Catalunya es correspon amb el 25% de la massa hereditària. La quantitat resultant serà repartida proporcionalment entre tots els legitimaris.

L’hereu podrà fer pagament de la llegítima en diners o mitjançant béns de l’herència.

Valoració de la legítima

La legítima es valorarà al valor real dels seus béns en el moment de la defunció del causant.

Reclamació de legítima

Els legitimaris poden reclamar els seus drets legitimaris durant un termini de 10 anys des de la data de la defunció del causant.

Quan l’hereu i el legitimari o legitimaris no es posen d’acord en la valoració de la legítima, haurà de negociar un valor entre el més baix que ofereixi l’hereu, que normalment en els immobles és el que resulta d’aplicar al valor cadastral el coeficient de actualització i el valor real que reclama el legitimari o els legitimaris, que és el que estableix la llei.

Si les negociacions resulten infructuoses, caldrà a acudir a un procediment judicial de reclamació de quantitat en pagament de la legítima i serà el jutge qui decideixi el valor de la llegítima.


Renúncia a la herència

Quan algú és hereu, rep els actius com els passius, és a dir els béns immobles, diners dels comptes corrents, etc, així com els deutes que pogués haver contret el causant. Els hereus han de saldar els deutes del causant, responent amb el seu propi patrimoni.

A conseqüència de la crisi s’han multiplicat els casos de renúncia a l’herència. Abans de renunciar a una herència s’ha d’estudiar, amb l’ajuda del seu advocat quin és el cabal relicte del causant, per a això cal realitzar un inventari complet dels béns que posseïa el mateix, tant immobles, com assegurances, comptes, béns mobles, etc i fer un avaluació dels mateixos.

En cas que el passiu sigui superior a l’actiu, hi ha la possibilitat de renunciar a l’herència, i hauria de ser mitjançant escriptura pública.

Renúncia a favor de tercer

En el cas de renúncia a favor d’una altra persona i hi hagi més actiu que passiu, es considera que s’està fent una donació i hauria de tributar com a tal.

Acceptació d’herència a benefici d’inventari

En els casos que hi pugui haver indicis o sospites per part dels hereus que el passiu de l’herència és superior a l’actiu, el més oportú és consultar a un Advocat i que previ estudi del cas i valoració del cabal relicte s’accepti l’herència a benefici d’inventari, de manera que se’ls hereus accepten l’herència sempre que hi hagi més actiu que passiu, sense posar en risc el propi patrimoni. Un cop s’hagi fet l’inventari del cabal relicte, en els 30 dies següents els hereus opten entre heretar o no.