Reduccions

En les adquisicions gratuïtes entre persones vives (donacions) es poden aplicar les reduccions de la base imposable següents:

Per a l’adquisició d’elements patrimonials

… afectes a una empresa individual o activitat professional de la persona donant per part del cònjuge, descendent, ascendent, adoptat, adoptant o col·lateral fins al tercer grau, per import del 95% del seu valor, sempre que la persona que dóna tingui 65 anys o més o es trobi en situació d’incapacitat permanent en grau d’absoluta o gran invalidesa, exerceix de manera habitual i directa l’activitat percebent uns rendiments que representin com a mínim el 50% dels seus rendiments d’activitats econòmiques i del treball personal, ia la data de la donació cessament en l’activitat i deixi de percebre aquests rendiments. La reducció també és aplicable quan l’adquirent, sense tenir la relació de parentiu, té una vinculació laboral o de prestació de serveis amb l’empresa o negoci amb una antiguitat mínima de 10 anys, amb tasques de responsabilitat en la gestió o direcció amb una antiguitat mínima de 5 anys.

El gaudi definitiu d’aquesta reducció queda condicionat al manteniment, per part de la persona adquirent, de l’adquisició i la seva afectació a l’activitat, així com el seu exercici, durant el termini de 5 anys.

Per l’adquisició de participacions en entitats,

… per part del cònjuge, descendent, ascendent, adoptat, adoptant o col·lateral fins al tercer grau, per import del 95% (97% en el cas de societats laborals) del valor corresponent a la part que correspongui a la proporció entre els actius necessaris per a l’exercici de l’activitat, minorats en l’import dels deutes, i el valor del patrimoni net de l’entitat, i sempre que aquesta no tingui per activitat principal la gestió d’un patrimoni, la persona donant tingui 65 anys o més o es trobi en situació d’incapacitat permanent en grau d’absoluta o gran invalidesa, tingués una participació igual o superior al 5% del capital de forma individual o del 20% juntament amb el seu cònjuge, descendent, ascendent, adoptat, adoptant o col·lateral fins al tercer grau, i hagués exercit, aquesta persona o alguna de les esmentades anteriorment, funcions de direcció per les quals percebés una remuneració que representés més del 50% dels seus rendiments d’activitats econòmiques i del treball personal. La reducció també és aplicable quan l’adquirent, sense tenir la relació de parentiu, té una vinculació laboral o de prestació de serveis amb l’entitat amb una antiguitat mínima de 10 anys, amb funcions de direcció amb una antiguitat mínima de 5 anys, i té una participació en l’entitat superior al 50% del seu capital.

El gaudi definitiu d’aquesta reducció queda condicionat al manteniment, per part de la persona adquirent, de l’adquisició i del compliment dels requisits per aplicar la reducció durant el termini de 5 anys.

Per la donació de diners per a constituir

… o adquirir una empresa o negoci o participacions en entitats, amb domicili social i fiscal a Catalunya, quan la donació es formalitza en escriptura pública, la persona donatària és descendent de la persona donant i és menor de 41 anys amb un patrimoni no superior a 30.000 euros, per import del 95% de l’import donat, fins a un màxim de 125.000 euros, o 250.000 si la persona donatària té una discapacitat igual o superior al 33%.

El gaudi definitiu d’aquesta deducció queda condicionat al fet que la persona donatària constitueixi o adquireixi l’empresa, negoci o participacions en el termini màxim de sis mesos a comptar de la data de la primera donació, i mantingui l’adquisició així com l’exercici de funcions de direcció durant el termini de 5 anys.

Per a l’adquisició de béns del patrimoni històric espanyol o català,

… per part del cònjuge o descendent, per import del 95% del seu valor.

El gaudi definitiu d’aquesta reducció queda condicionat al manteniment, per part de la persona adquirent, de l’adquisició durant el termini de 5 anys.

Per la donació de quantitats destinades a l’adquisició del primer habitatge habitual,

… quan la donació es formalitza en escriptura pública, la persona donatària és descendent de la persona donant i és menor de 37 anys o té un grau de discapacitat igual o superior al 65%, amb una base imposable total, menys els mínims personal i familiar, en l’IRPF no superior a 36.000 euros, per import del 95% de l’import donat, fins a un màxim de 60.000 euros, o 120.000 si la persona donatària té una discapacitat igual o superior al 65%.

El gaudi definitiu d’aquesta deducció queda condicionat al fet que la persona donatària adquireixi l’immoble en el termini màxim de tres mesos a comptar de la data de la primera donació.

Per la donació d’un immoble destinat a constituir el primer habitatge habitual,

… quan la donació es formalitza en escriptura pública, la persona donatària és descendent de la persona donant i és menor de 37 anys o té un grau de discapacitat igual o superior al 65%, amb una base imposable total, menys els mínims personal i familiar, en l’IRPF no superior a 36.000 euros, per import del 95% de l’import donat, fins a un màxim de 60.000 euros, o 120.000 si la persona donatària té una discapacitat igual o superior al 65%.

Per aportacions a patrimonis protegits de discapacitats,

… per import del 90% de l’import que excedeix la quantitat màxima que té la consideració de rendiment del treball.