Classificació Internacional de Productes i Serveis

  

PRODUCTES

Classe 01

Productes químics destinats a la indústria, ciència, fotografia, agricultura, horticultura i silvicultura; resines artificials en stat brut; matèries plàstiques en estat brut; abonaments per a les terres; composicions extintores; preparacions per al tremp i soldadura de metalls; productes químics destinats a conservar els aliments; matèries adobadors (coles) destinats a la indústria.

Classe 02

Colors, vernissos, laques; preservatius contra el rovell (antioxidants) i el deteriorament de la fusta; matèries tintòries; mordents; resines naturals en estat brut; metalls en fulles i en pols per a pintors, decoradors, impressors i artistes.

Classe 03

Preparacions per a blanquejar i altres substàncies per a la bugada; preparacions per netejar, polir, desengreixar i raspar; sabons; perfumeria, olis essencials, cosmètics, locions per al cabell; dentifricis.

Classe 04

Olis i greixos industrials; lubricants; productes per absorbir, regar i concentrar la pols; combustibles (inclosa la gasolina per a motors) i matèries d’enllumenat; bugies, metxes.

Classe 05

Productes farmacèutics, veterinaris i higiènics; substàncies dietètiques per a ús mèdic; aliments per a nadons; emplastres, matèries per a cures (apòsits); matèries per empastar les dents i per a motlles dentals; desinfectants; productes per a la destrucció dels animals nocius; fungicides; herbicides.

Classe 06

Metalls comuns i els seus aliatges; materials de construcció metàl·liques; construccions transportables metàl·liques; materials metàl·lics per a vies fèrries; cables i fils metàl·lics no elèctrics; serralleria i ferreteria metàl·lica; tubs metàl·lics; caixes de cabals; productes metàl·lics no compresos en altres classes; minerals.

Classe 07

Màquines i màquines-eines; motors (excepte per a vehicles terrestres); acoblaments i corretges de transmissió (excepte per a vehicles terrestres); instruments agrícoles; incubadores d’ous.

Classe 08

Eines i instruments impulsats manualment; ganiveteria, forquilles i culleres; armes blanques; maquinetes d’afaitar.

Classe 09

Aparells i instruments científics, nàutics, geodèsics, elèctrics, fotogràfics, cinematogràfics, òptics, de pesar, de mesurar, de senyalització (abalisament), de control (inspecció), de socors (salvament) i d’ensenyament; aparells per al registre, transmissió, reproducció del so o d’imatges; suports de registre magnètics, discs acústics, distribuïdors automàtics i mecanismes per a aparells de previ pagament; caixes registradores, màquines de calcular i equips per al tractament de la informació (procés de dades i ordinadors; extintors.

Classe 10

Aparells i instruments quirúrgics; mèdics, dentals i veterinaris; membres, ulls i dents artificials, articles ortopèdics; material de sutura.

Classe 11

Aparells d’enllumenat, de calefacció, de producció de vapor de cocció, de refrigeració, d’assecat, de ventilació, de distribució d’aigua i instal·lacions sanitàries.

Classe 12

Vehicles, aparells de locomoció terrestre, aèria o marítima.

Classe 13

Armes de foc; municions i projectils; explosius; focs artificials.

Classe 14

Metalls preciosos i els seus aliatges, i objectes d’aquestes matèries o de xapat no compresos en altres classes; joieria, bijuteria i pedres precioses; rellotgeria i instruments cronomètrics.

Classe 15

Instruments de música.

Classe 16

Paper, cartró i articles d’aquestes matèries, no compresos en altres classes; productes d’impremta, articles d’enquadernació; fotografia; papereria, adhesius (coles) per a la papereria o la casa; material per a artistes; pinzells; maquines d’escriure i articles d’oficina (excepte mobles); material d’instrucció o ensenyament (excepte aparells); matèries plàstiques per a embalatge (no compreses en altres classes); naips; caràcters d’impremta; clixés.

Classe 17

Cautxú, gutaperxa, goma, amiant, mica i productes d’aquestes matèries no compreses en altres classes; productes en matèries plàstiques semielaborades; matèries que serveixen per calafatar, tancar amb estopa i aïllar; tubs flexibles no metàl·lics.

Classe 18

Cuir i imitacions de cuir; productes d’aquestes matèries no compresos en altres classes; pells d’animals; baguls i maletes; paraigües, para-sols i bastons; fuets i guarnicionaría.

Classe 19

Materials de construcció no metàl·lics; tubs rígids, no metàl·lics, per a la construcció; asfalt, peix i betum; construccions transportables no metàl·liques; monuments no metàl·lics.

Classe 20

Mobles, miralls, marcs; productes no compresos en altres classes, de fusta, suro, canya, jonc, vímet, banya os, ivori, balena, petxina, ambre, nacre, escuma de mar, succedanis de totes aquestes matèries o de matèries plàstiques.

Classe 21

Estris i recipients per al parament de cuina (que no siguin de metalls preciosos o xapats); pintes i esponges; raspalls (amb excepció de pinzells); materials per a la fabricació de raspalls; materials de neteja; encenall de ferro (fregall metàl·lic, d’acer); vidre en brut o semielaborat (amb excepció del vidre de construccions); cristalleria, porcellana i pisa, no compreses en una altra classe.

Classe 22

Corda, caramells, xarxes, tendes de campanya, tendals, veles, sacs (no compresos en altres classes); matèries de farciment (amb excepció de cautxú o matèries plàstiques); matèries tèxtils fibroses, en brut.

Classe 23

Fils per a ús tèxtil.

Classe 24

Teixits i productes tèxtils no compresos en altres classes; roba de llit i de taula.

Classe 25

Vestits, calçats i barreteria.

Classe 26

Puntes i brodats, cintes i llaços; botons, gafets i ullets, agulles i agulles; flors artificials.

Classe 27

Catifes, estores, estores, linòleum i altres revestiments de sòls; tapisseries murals que no siguin en matèries tèxtils.

Classe 28

Jocs, joguines; articles de gimnàstica i esport no compresos en altres classes; decoracions per a arbres de Nadal.

Classe 29

Carn, peix, aus i caça; extractes de carn; fruites i llegums en conserva, secs i cuits; gelees, melmelades; ous, llet i productes lactis; olis i greixos comestibles; salses per a amanides; conserves.

Classe 30

Cafè, te, cacau, sucre, arròs, tapioca, sagú, succedanis del cafè, farines i preparacions fetes de cereals, pa pastisseria confiteria, gelats comestibles; mel, xarop de melassa; llevats, pols per esponja; sal; mostassa; vinagre; salses (amb excepció de salses per a amanides); espècies; gel.

Classe 31

Productes agrícoles, hortícoles, forestals i grans, no compresos en altres classes; animals vius; fruites i llegums frescos; llavors, plantes i flors naturals; aliments per a animals, malta.

Classe 32

Cerveses; aigües minerals; gasoses i altres begudes no alcohòliques; begudes i sucs de fruites; xarops i altres preparacions per fer begudes.

Classe 33

Begudes alcohòliques (amb excepció de cerveses).

Classe 34

Tabac; articles per a fumadors; llumins.

  

SERVEIS

Classe 35

Publicitat; gestió de negocis comercials; administració comercial; treballs d’oficina, direcció d’empreses, importació i exportació.

Classe 36

Assegurances; negocis financers; negocis monetaris; negocis immobiliaris i finances; Institucions de crèdit; holdings; administració d’immobles; segurs.

Classe 37

Construcció; reparació; serveis d’instal·lació. Construcció d’edificis, carreteres, ponts, etc., reparacions i conservacions en general.

Classe 38

Serveis de Comunicacions a través de Xarxes Mundials d’Informàtica. Difusió de programes de ràdio i televisió, transmissió de missatges.

Classe 39

Transport, embalatge i emmagatzematge de mercaderies, organització de viatges Distribució de mercaderies, lloguer de vehicles, agències de viatges.

Classe 40

Tractament de materials. Aprest i tints de teixits, laminat, niquelat, soldadura, purificació de l’aire.

Classe 41

Educació; formació; esplai; activitats esportives i culturals. Edició de publicacions, ensenyament en general, orquestres, organització de concursos, espectacles, producció de pel·lícules.

Classe 42

Serveis científics i tecnològics així com serveis d’investigació i disseny relatius a ells; serveis d’anàlisi i d’investigació industrial; disseny i desenvolupament d’ordinadors i programari; serveis jurídics.

Classe 43

Serveis de restauració (alimentació); hostalatge temporal.

Classe 44

Serveis mèdics; serveis veterinaris; cures d’higiene i de bellesa per a persones o animals; serveis d’agricultura, horticultura i silvicultura.

Classe 45

Serveis personals i socials prestats per tercers destinats a satisfer necessitats individuals; serveis de seguretat per a la protecció de béns i de persones.