Normativa Impost sobre Succesions i Donacions

Testamento

Normativa aplicable

  • Llei 29/1987 de 18 de desembre, de l’impost sobre successions i donacions.
  • Reial decret 1629/1991 de 8 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de successions i donacions.
  • Llei 25/1998 de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro.
  • Llei 4/2000 de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives.
  • Llei 21/2001 de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
  • Llei 31/2002 de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
  • Decret 356/1999 de 30 de novembre, pel qual es desenvolupa el règim d’aplicació de la reducció de la base imposable en l’impost sobre successions i donacions reconeguda en les transmissions mortis causa d’empreses individuals, participacions en entitats i altres béns.
  • Ordre de 15 de desembre de 2003, per la qual s’aproven els preus mitjans de venda aplicables a la gestió de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, impost sobre successions i donacions i impost especial sobre determinats mitjans de transport.
  • Ordre de 2 d’abril de 2004, per la qual s’aproven els models 650, 651, 652, 653 i 660 de l’impost sobre successions i donacions, i es fixa la quota de la taxa que en grava el subministrament en suport paper.
  • Ordre de 20 de desembre de 2004, per la qual s’aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l’Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, Impost sobre successions i donacions i impost especial sobre determinats mitjans de transport
Ante cualquier duda, disponemos del equipo de personas para ayudarle... Llámenos: +34 93 726 2434