Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació.

Moratòria en els lloguers de locals comercials

Moratoria en els casos que l’arrendador sigui un gran tenidor. (els que posseixen 10 immobles urbans, exclosos garatges i trasters, o d’una superfície construïda de més de 1.500 m2).

Quines pimes poden aplicar la moratòria?

  • Les que exerceixen una activitat que hagi quedat suspesa per l’estat d’alarma
  • O bé que la facturació del mes natural anterior al que es sol·licita la moratòria hagi caigut almenys un 75% en relació a la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany aquest mes de l’any anterior.

Requisits:

  • Actiu no és superior a 4.000.000 €
  • Xifra de negocis no superior a 8.000.000€
  • Plantilla de treballadors no superior a 50 treballadors

Quins arrendataris autònoms poden aplicar la moratòria?

Els afectats per la crisis del covid-19 podran demanar una moratòria en el pagament de la renta del lloguer si cumpleixen els següents requisits:

  • Que no hagin arribat a cap acord anterior entre ambdues parts de moratòria o reducció de la renta.
  • Que estiguessin donats d’alta al ser decretat l’estat d’alarma
  • Que la seva activitat hagi quedat suspesa per l’estat d’alarma
  • O bé que la seva facturació del mes natural anterior al que es sol·licita la moratòria hagi caigut almenys un 75% en relació a la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany aquest mes de l’any anterior.

Aquesta moratòria s’aplicarà de manera automàtica i sense cap penalització, ni meritació d’interessos.

Afectarà al període de temps que duri l’estat d’alarma, a les seves pròrrogues i a les mensualitats següents (prorrogables una a una), si el plaç fos insuficient en relació amb l’impacte del virus, però sense que pugui superar els quatre mesos.

La moratòria s’iniciarà a partir de la següent mensualitat de renta arrendatícia, mitjançant el fraccionament de les quotes en un plaç de dos anys, que es comptaran a partir del moment en el que es superi la situació al·ludida anteriorment, o a partir de la finalizació del plaç dels quatre mesos abans citat, i sempre dins del plaç de vigència del contracte d’arrendamento o qualsevol de les seves pròrrogues.

Moratoria en els casos que l’arrendador sigui un petit tenidor.

Podran sol·licitar l’ajornament temporal i extraordinari a l’arrendador, però no s’estableix que hi hagi cap obligació per la part arrendadora d’acceptar la sol·licitud.

Si les parts arriben a un acord s’estableix la possibilitat que es pugui fer servir la fiança com a pagament de la renda la qual s’hauria de reposar en el termini d’un any.

 

Ante cualquier duda, disponemos del equipo de personas para ayudarle... Llámenos: +34 93 726 2434