Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2020

El passat 24 d’abril 2020 es van aprovar els pressupostos de Catalunya, amb efectes 1 de gener 2020.

 

En matèria fiscal, la llei d’acompanyament de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient ha introduït un important increment en la càrrega fiscal dels contribuents residents a Catalunya i que, entre altres, es centra en les següents mesures:

 

 1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

Per tal d’incrementar la progressivitat del sistema fiscal, es redueix la càrrega tributària als contribuents amb menor nivell de renda i s’incrementa per a aquells que disposen d’una renda més elevada, sense sobrepasar el tipus marginal màxim actualment vigent.

Les mesures consisteixen:

·       D’una part, en incrementar un 10% el mínim exempt dels contribuents amb menor nivell de renda. D’aquesta manera, quan la suma de les bases liquidables general i de l’estalvi del contribuent sigui igual o inferior a 12.450 euros, el mínim serà de 6.105 euros anuals.

·       D’una altra, es reequilibren els trams superiors de l’escala impositiva atorgant-los-hi a tots ells una amplada similar; es divideix l’actual 4t tram de base liquidable general –de 53.407,20 a 120.000 euros– en dos:

 • un tram de 53.407,20 a 90.000 euros i
 • un de 90.000 a 120.000 euros, que apliquen uns tipus marginals del 21,50% i del 23,50%, respectivament i de la següent manera:
Base liquidable

Hasta (euros)

Cuota íntegra

(euros)

Resto base liquidable

Hasta (euros)

Tipo aplicable

Porcentaje (%)

0 0 17.707,20 12
17.707,20 2.124,86 15.300,00 14
33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,5
53.407,20 8.040,86 66.593,00 21,5
120.000,20 22.358,36 55.000,00 23,5
175.000,20 35.283,36 En adelante 25,5
 1. l’impost sobre Successions i Donacions

Pel que fa a les mesures referides l’impost sobre successions i donacions, són les següents:

 • Es modifica, d’una part, la regla de manteniment establerta per al gaudiment de la reducció del 95% aplicable a l’adquisició mortis causa de béns del patrimoni cultural, per tal de donar-li el mateix tractament que ja té en el supòsit de donació d’aquest tipus de béns;
 • ·       S’introdueixen els coeficients multiplicadors de la quota íntegra en funció, no només del grup de parentiu com fins ara, si no en funció del patrimoni preexistent del contribuent del Grups I i II (ascendents, descendents i cònjuges).
 • Es redueixen les bonificacions per parentiu de successions corresponents a el Grup II excepte per a cònjuges, és a dir, la reducció de les bonificacions afectaria a descendents de 21 anys o més i a ascendents, de tal manera que la bonificació prevista oscil·laria entre el 60% i el 0% en funció de la base imposable de cada hereu o beneficiari (amb la normativa actual la bonificació oscil·la entre el 99% i el 20%).
 • Es preveu així mateix que els contribuents dels grups I i II no tinguin dret a aquesta bonificació en el supòsit en que optin per a aplicar determinades reduccions i exempcions com ara l’exempció per participacions a l’empresa familiar (fins ara l’aplicació de determinades reduccions i exempcions com la de l’empresa familiar, implicava reduir la bonificació per parentiu a la meitat).

 

 1. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (AJD-ITP)

En relació amb l’ITP i pel que fa a l’àmbit de transmissions patrimonials oneroses, es recullen les mesures següents:

 • S’estableix una bonificació en les transmissions d’habitatges adquirits per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en exercici dels drets de tanteig i retracte i una bonificació en les adquisicions que efectuen els pro­motors socials, per destinar-los a habitatge de protecció oficial de lloguer o cessió d’ús.
 • S’aprova un tipus reduït del 5 per 100 per a les adquisicions d’habitatges per part de membres de famílies monoparentals.
 • Es modifica la regulació actual de la bonificació de la quota per la transmissió d’habitatges a empreses immobiliàries, en què es redueix a tres anys el termini de què disposen per a revendre l’habitatge.

En la modalitat d’actes jurídics documentats, i per incentivar la formalització de les diferents operacions:

 • Es crea una bonificació en la quota del gravamen que recau sobre les escriptures públiques de constitució en règim de propietat horitzontal per parcel·les i sobre aquells documents notarials que formalitzen actes relacionats amb les anomenades arres penitencials.

 

Ante cualquier duda, disponemos del equipo de personas para ayudarle... Llámenos: +34 93 726 2434