MESURES EN RELACIÓ ALS ARRENDAMENTS – REAL DECRET 11/2020 DE 31/03

Mesures urgents complementàries en l´àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19

Benvolguts,

En aquests moments complicats us volem anar enviant un resum de les normatives que es van aprovant de forma precipitada i moltes d’elles amb un alt grau d’ambigüitat que ens obliga a estudiar-les per veure el sentit últim de tota aquestes normes i intentar buscar la interpretació que més us pugui beneficiar, en el seu cas.

Si necessiteu qualsevol informació complementaria no dubteu en posar-vos per contacte amb nosaltres, ja que intentarem ajudar-vos en el que calgui.

REAL DECRET 11/2020 DE 31/03 – MESURES EN RELACIÓ ALS ARRENDAMENTS

  1. APLICACIÓ DE LA MORATORIA DEL DEUTE PER ARRENDAMENTS D’HABITATGE HABITUAL.

Les persones que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica podran sol·licitar, en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor del Real Decret, l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renta, i amb les condicions que s’exposarà seguidament.

S’entén que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19, les persones que compleixin els següents requisits conjuntament :

a. Que la persona obligada al pagament de la renta del lloguer passi a estar en situació de desocupació, ERTE, hagi reduït la seva jornada laboral per motiu de cuidar algú, o en cas de ser empresari tingui una pèrdua substancial dels ingressos, que faci que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, no arribin a:

1. amb caràcter general, el límit de 3 vegades el IPREM mensual, equivalent a 1.613’52.-€ (537’84.-€ * 3).

– Aquest límit s’incrementarà en 0,1 el IPREM per cada fill a càrrec de la unitat familiar, o de 0,15 per fill en cas d’unitat familiar monoparental.

– Aquest límit s’incrementarà en 0,1 el IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.

– En cas de que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral, el límit previst serà de 4 vegades el IPREM, sense perjudici dels increments per fill a càrrec que pugui tenir.

– En cas que la persona obligada a pagar la renta, tingui paràlisis cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual, amb un grau reconegut superior o igual al 33%, o persona amb discapacitat física o sensorial amb un grau reconegut igual o superior al 65%, així com casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament a la persona o cuidador realitzar una activitat laboral, el límit serà de 5 vegades el IPREM.

2. Que la renta del lloguer, més les despeses i subministres bàsics, resultin superiors o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar. S’entén per despeses i subministres  bàsics el cost de: electricitat, gas, gasoil per calefacció, aigua corrent, serveis de telecomunicacions fixes i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris, tots ells de l’habitatge habitual de l’arrendatari.

No s’entendrà que concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmica ocasionada pel COVID-19, quan la persona arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar sigui propietària o usufructuaria d’algun habitatge a Espanya, excepte quan el dret que ostenta sigui només sobre una part alíquota i s’hagi obtingut per herència o transmissió “mortis causa” intestada, o s’acrediti la no disponibilitat de l’habitatge per causa de separació o divorci, o qualsevol altra motiu aliè a la seva voluntat.

Totes aquestes condicions s’hauran de justificar documentalment a l’arrendador mitjançant una sèrie de documents que es preveu en el Real Decret.

Les condicions de la moratòria són diferents si el propietari és un gran propietari, empresa o entitat pública d’habitatges, o bé una persona que no tingui aquesta consideració. S’entén com a gran propietari la persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans (excloent garatges i trasters), o una superfície construïda de més de 1.500m2.

I. PROCEDIMENT DE LA MORATÒRIA EN CAS DE PETITS PROPIETARIS:

La persona arrendatària podrà sol·licitar en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor del Real Decret, un aplaçament temporal en el pagament de la renda, si no s’hagués acordat de mutu acord anteriorment.

La persona arrendadora comunicarà a la arrendatària, en el termini de 7 dies laborables, les condicions de l’aplaçament o fraccionament del deute que accepta, o en el seu defecte, les possibles alternatives que proposa.

Si l’arrendador no accepta cap acord sobre el aplaçament, i en qualsevol cas, quan la persona arrendatària es trobi en la situació de vulnerabilitat sobrevinguda, podrà tenir accés al programa d’ajudes transitòries del Govern, i que bàsicament consisteixen en l’aval de l’Estat a un finançament de les entitats bancàries a les persones amb situació de vulnerabilitat per cobrir un màxim de sis mensualitat de renta.

II. PROCEDIMENT DE LA MORATÒRIA EN CAS DE GRANS PROPIETARIS:

La persona arrendatària d’un contracte d’habitatge habitual, que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica, tal com es defineix en l’article següent, podrà sol·licitar de la persona arrendadora quan aquesta sigui una empresa o entitat pública d’habitatge o un gran tenidora, entenent com a tal la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m2, en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei, l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, sempre

La persona arrendatària podrà sol·licitar en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor del Real Decret, un aplaçament temporal en el pagament de la renda, si no s’hagués acordat de mutu acord anteriorment.

En el cas de que no hi hagi acord, l’arrendador comunicarà al arrendatari en el termini màxim de 7 dies laborables, la seva decisió a escollir entre les següents alternatives:

1. Una reducció del 50% de la renta durant el temps que duri el estat d’alarma, i les mensualitats següents si aquest termini és insuficient en relació a la situació de vulnerabilitat, amb un màxim en tot cas de 4 mesos.

2. Una moratòria en el pagament de la renta que s’aplicarà de manera automàtica i que  afectarà al període de temps que duri el estat d’alarma decretat pel Govern i a les mensualitat següents, prorrogables una a una, si aquest termini fos insuficient en relació a la situació de vulnerabilitat, sense que pugui superar-se en cap cas els 4 mesos.

La renta s’aplaçarà, a partir de la següent mensualitat, mitjançant el fraccionament de quotes durant al menys 3 anys, a comptar del moment en que es superi la situació de vulnerabilitat o a partir de la finalització del termini de 4 mesos, i sempre dins del termini de vigència de l’arrendament o les seves pròrrogues, i sense interessos.

2.- PRORROGA EXTRAORDINÀRIA DELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’HABITATGE HABITUAL.

Els contractes d’arrendament d’habitatges habituals subjectes a la Llei d’Arrendaments Urbans de 1994, els quals finalitzés el període de prorroga obligatòria o prorroga tàcita dins del període comprès entre la entrada en vigor d’aquest Real Decret (02/04/2020) i fins el dia que hagin passat dos mesos des de la finalització de l’estat d’alarma, es podrà aplicar, prèvia sol·licitud de l’arrendatari, una pròrroga extraordinària per un període màxim de 6 mesos, amb les mateixes condicions contractuals. Aquesta prorroga haurà de ser acceptada per l’arrendador, excepte que es fixin uns altres termes o condicions per acord entre les parts.

3.- SUSPENSIÓ DE DESNONAMENTS A PERSONES VULNERABLES SENSE ALTERNATIVA HABITACIONAL.

Un cop s’aixequi la suspensió de terminis processal quan finalitzi l’estat d’alarma, en els desnonaments d’habitatge quan l’arrendatari acrediti que es troba en una situació de vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda pel COVID-19, que li impossibiliti trobar una alternativa d’habitatge per ell i les persones que amb ell convisquin, aquesta circumstància serà comunicada als serveis socials i s’iniciarà una suspensió extraordinària del llançament (o  de la celebració del judici).

La persona arrendatària que al·legui aquesta circumstància haurà d’acreditar-ho, i de provar-ho es suspendrà pel temps estrictament necessari atès els informes dels serveis socials.

Si aquesta suspensió afectés a un arrendador (propietari) que també acrediti estar en una situació de vulnerabilitat, es traslladarà als serveis socials per la seva consideració en l’establiment del termini de suspensió i les mesures de protecció social a adoptar.

Ante cualquier duda, disponemos del equipo de personas para ayudarle... Llámenos: +34 93 726 2434